Ukazatele změny přístupu lovců k chráněným druhům a k používání loveckých praktik

Při legálně prováděných lovech i v rámci nelegálního zabíjení chráněných živočichů často dochází k tomu, že živočich není zabit, ale pouze zraněn, přičemž broky v jeho těle zůstávají. Toho lze velmi dobře využít ke zjištění rozšíření nelegálního zabíjení u chráněných druhů, u legálně lovených druhů je pak možné stanovit, zda opatření zavedená za účelem zvýšení efektivity lovu a snížení množství živočichů, jež byli střelbou pouze poraněni, přinesla patřičný efekt. Této možnosti využili v Dánsku, kde po zavedení příslušných opatření došlo k úpravě loveckých metod a následně ke snížení počtu poraněných jedinců lišky obecné (Vulpes vulpes). Nulový výskyt jezevců poraněných broky (Meles meles) po zavedení ochrany tohoto druhu dokládá, že je tato ochrana respektována, zatímco chráněná vydra říční (Lutra lutra), působící škody rybářům, zůstává i nadále terčem pytláků (zvýšený výskyt broků v tělech vyder však může být dán i záměnou vydry s druhy, jejichž odlov je naopak podporován).     

Využitelné výstupy: 

Nelegální zabíjení chráněných druhů živočichů může významně zasáhnout početnost i schopnost obnovy jejich populace. Pytláctví jako takové však lze přímo zdokumentovat jen velmi obtížně, proto jsou ke sledování tohoto jevu využívány nepřímé metody jakou je např. sledování výskytu broků v tělech živočichů, kteří při střelbě nezahynuli, byli pouze poraněni a broky uvízly natrvalo v jejich tělesných tkáních. Zraňování živočichů broky při střelbě je problémem i u legálně lovených druhů, pokud je lov prováděn neefektivně. Snaha o eliminaci zraňování živočichů při střelbě v Dánsku vedla v této zemi v r. 1997 k přijetí akčního plánu, který přinesl několik opatření týkajících se zejména způsobu lovu, denní doby lovu, dostřelu, kvality a velikosti používaných broků, ale také osvěty prováděné mezi lovci a směřující ke zvýšení efektivity lovu a předcházení zbytečného zraňování zvířat. Snahou autorů tohoto článku bylo zjistit, zda se zavedení zmíněného akčního plánu odrazilo v míře výskytu broků v tělech legálně ulovených jedinců lišky obecné (Vulpes vulpes), a pokusit se odhadnout výskyt pytláctví u dvou chráněných druhů – u vydry říční (Lutra lutra) a u jezevce lesního (Meles meles). Výše uvedené bylo zjišťováno pomocí rentgenového vyšetření mrtvol získaných jak při legálních lovech (liška), tak např. po srážce s autem či z materiálu získaného od preparátorů, z muzeí apod. (vydra, jezevec).
U lišky byly broky zjištěny v 13.8 % případů, u vydry v 6.9 % případů a u jezevce nebyl zaznamenán žádný případ. Zatímco u lišky došlo v letech 1999 – 2010 k významnému poklesu výskytu těchto případů (z 24.9 % na 8.5 %), u vydry nebyla zaznamenána žádná změna v průběhu let. Ke konci sledovaného období (kolem r. 2010) se míra výskytu broků v tělech lišky i vydry téměř vyrovnala.
Pokles výskytu broků v tělech lišek během sledovaného období dokládá, že zavedení akčního plánu v Dánsku vedlo ke změně přístupu lovců k tomuto druhu a k úpravě loveckých postupů - lov lišek je nyní prováděn efektivněji a s nižší mírou zraňování živočichů. Oproti tomu neklesající výskyt broků v tělech chráněných vyder naznačuje, že tento druh, který způsobuje škody na rybničním hospodaření, je v Dánsku stále terčem pytláků. Děje se tak i přesto, že rybáři sami odhadují výši škod způsobených vydrou jako relativně malou oproti škodám způsobeným jinými druhy volně žijících živočichů. Státní instituce se navíc snaží rybáře motivovat k zavádění preventivních opatření, která by predaci ze strany vyder a tedy i výši škod snížila. Může to však být i tím, že lovci a rybáři nemusí být schopni rozeznat vydru od nepůvodního norka amerického (Neovison vison), jehož lov je státními institucemi podporován, a druhy při lovu jednoduše zamění. Nulový výskyt broků u chráněného jezevce, zjištěný na základě analýzy materiálu získaného období následujícím brzy po zavedení akčního plánu je naopak důkazem, že lovci přijali povinnost chránit tento druh a začali respektovat omezení, která se týkají jeho lovu.

Zdroj: 
Elmeros M., Holm. T. E., Haugaard L., Madsen A. B. 2012:Prevalence of embedded shotgun pellets in protected and in legally hunted medium-sized carnivores in Denmark. Eur J Wildl Res (2012) 58:715–719.
Zadal: 
Michaela Krestová