Veřejnost a její vnímání druhové diverzity městské zeleně

Teprve nedávno byl rozpoznán potenciál městského prostředí pro zachování a ochranu biodiverzity. Tento potenciál je výsledkem instalace tzv. zelených infrastruktur (ZI) uvnitř měst. Udržení stálé úrovně biodiverzity není jediným funkčním aspektem zelených infrastruktur. ZI slouží především obyvatelům měst jako místo k rekreaci, udržovnání sociálních vazeb a ke kontaktu s přírodou. Tato práce systematicky zkoumá názor laické veřejnosti na podobu a funkci městské zeleně.

Využitelné výstupy: 
 • zpětná vazba laické veřejnosti na podobu a funkci městské zeleně představuje základ, na kterém lze plánovat budoucí vylepšení podoby a funkcí parku jak pro člověka, tak pro městskou biodiverzitu.

 • autoři k výzkumu využili Parc de Buttes Chaumont v centru Paříže (Francie). Park byl založen roku 1867, mnohé ze stávajících dřevin pamatují jeho založení. Rozkládá se na 25 ha, ročně jej navštíví přes 3 miliony návštěvníků. Autoři provedli dotazníkové šetření uvnitř tří nejpopulárnějších častí parku (viz Příloha 1):

  • první lokalitu představuje jezero o rozloze 1,5 ha obklopující umělý ostrov. Kolem jezera napříč udržovanými trávníky, křovinami a remízy se vine stezka končící uvnitř umělé grotta s vodopádem. Tato část je návštěvnicky nejpopulárnější.

  • druhou lokalitu představují 3 ha kopcovitého terénu poblíž vchodu parku, které jsou pokryty trávníky a křovinami a které představují oblíbenou rekreační plochu pro pravidelné návštěvy rodin s dětmi.

  • třetí lokality představuje okolí hlavní cesty spojující lokality 1 a 2 vedoucí skrze remízky, křoví a hlavně květnaté záhony.

 • autoři provedli dotazníkové šetření formou semistrukturovaného interview. Celkem bylo osloveno 100 návštěvníků parku (33 na první lokalitě, 34 na druhé, 33 na třetí). Respondenti byli požádáni, aby pojmenovali druhy vyskytující se v rámci lokality, kde byli osloveni a pokusili se odhadnout jejich početnost.

 • výsledky ukázaly, že: 1) návštěvníci parku si více všímali pěstovaných zahradních kultivarů rostlin, zároveň byli schopni určit mnohem méně druhů než botanik, který provedl celkovou inventarizaci přítomných druhů. 2) návštěvníci parku využívali především pro navýšení blaha zejména formou pasivní rekreace - odpočinkem, meditací a posezením s přáteli či rodinou. Diverzitu rostlin návštěvníci vnímali především ve spojení s estetikou a jejím vlivem na jejich pocity. Regulační funkce parkové zeleně zmínili pouze dva dotazovaní.

 • práce odhalila nezbytnost popularizace vědeckých poznatků z oboru ekologie pro potřeby široké veřejnosti. Osvěta o funkcích městských ekosystémů, již nějaký čas v Evropě probíhá - je třeba si položit otázku, zda je vedena efektivně.

  • v tomto ohledu autoři doporučují, aby zahradní architekti při plánování zeleně používali více domácích druhů, ale ve stejné dekorativní výsadbě jako u druhů exotických. Znalost parkové zeleně návštěvníci získávají především od tamních zahradníků.

Grafické přílohy: 
Parc de Buttes Chaumont
Zdroj: 
Muratet A., Pellegrini P., Dufour A.-B., Arrif T., Chiron F. (2015): Perception and knowledge of plant diversity among urban park users. Landscape and Urban Planning 137: 95-106
Zadal: 
Zuzana Blažková