Vliv drobných zemních savců na výsadbu buku ve smrkové monokultuře

Vliv drobných zemních savců na obnovu lesních porostů není dosud příliš dobře prozkoumán. V posledních 150-200 letech je obnova lesa v našich podmínkách ve velké míře založena na produkci sazenic stromků v lesních školkách.
Autoři článku sledovali vliv drobných savců na sazenice buku vysazené ve smrkové monokultuře. Podle jejich výsledků mohou drobní hlodavci způsobovat znatelné škody na sazenicích, zdaleka největší škody ale působí zajíc polní.

Využitelné výstupy: 
  • Pro stanovení míry impaktu drobných hlodavců na umělou lesní obnovu bylo provedeno šetření 508 stromků buku vysazených ve smrkové monokultuře v oblasti Drahanské vrchoviny.

 

  • Ke zpřesnění interpretací výsledků byl uskutečněn odchyt drobných zemních savců pro zjištění druhového spektra.

 

  • Potvrzen byl výskyt myšice lesní (Apodemus flavicollis), norníka rudého (Clethrionomys glareolus) a rejska obecného (Sorex araneus).

 

  • Poškození kmene drobnými hlodavci bylo zjištěno v 52 případech (10,1 % všech stromků).

 

  • Osm jedinců (1,6 %) mělo ohryzány větve a devět stromků (1,8 %) okousané špičky větví nebo vrcholky kmene.

 

  • Významný byl okus vrcholků stromů a větví od zajíce polního (Lepus europaeus) – 423 (83,3 %) poškozených jedinců.

 

  • Méně významný byl okus špiček stromků od srnce obecného (Capreolus capreolus) – 14 (2,8 %) poškozených jedinců.
Grafické přílohy: 
Vliv drobných zemních savců na výsadbu buku ve smrkové monokultuře
Zdroj: 
Purchart, L., & Suchomel, J. (2014). The impact of small terrestrial mammals on beech (Fagus sylvatica) plantations in spruce monoculture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 55(5), 131-136.
Zadal: 
Michal Berec