Vliv ekologického zemědělství a různorodosti krajiny na biodiverzitu a potenciál biologické ochrany

Celá řada studií shodně potvrzuje negativní vliv intenzifikovaného zemědělství na úbytek biodiverzity způsobený změnami managementu krajiny. Ekologické zemědělství na druhé straně svou filozofií založenou na naprostém vyloučení minerálních hnojiv a chemických pesticidů vytváří protipól intenzivního zemědělství a umožňuje tak snižovat vliv vycházející z používání těchto inputů. Ekologické zemědělství zvyšuje druhovou četnost a abundanci celé řady druhů rostlin a živočichů, tento účinek se však liší v rámci taxonu a je také ovlivněn krajinnou skladbou okolí obhospodařované plochy. Právě tento zmiňovaný prvek by měl být brán v úvahu, když se posuzuje vliv egro-environmentálních opatření či ekologického zemědělství samotného na biodiverzitu.
V následující studii byl sledován vliv způsobu hospodaření (konvenční a ekologické) na množství a abundanci divoce rostoucích rostlin, brouků (Carabidae), hnízdících ptáků a potenciál biologické ochrany pozorované plochy. Kromě způsobu hospodaření bylo úkolem studie zjistit i vliv různorodosti krajiny na výše zmiňované charakteristiky. Informace byly získávány z vegetačních snímků, pozemních pastí a mapováním ptačích teritorií. Potenciál biologické ochrany byl měřen úbytkem (predací) mšic připevněných na lepových deskách exponovaných 24 hodin v polních podmínkách. Různorodost krajiny byla pro účely studie stanovena jako procento zemědělských plodin na 1000 m studovaného plotu. Studie probíhala v pěti evropských regionech (Švédsko, Estonsko, Nizozemí, západní a východní Německo). Od května do července 2007 bylo sledováno 30 farem v každém z regionu, celkem 153 polí s pěstovaným obilím (nejčastěji šlo o pšenici ozimou – Triticum aestivum). 

Využitelné výstupy: 

Predace mšic byla nejvyšší v polích v ekologickém režimu a snižovala se se zvyšující se homogenitou krajiny. Potenciál biologické ochrany v polích v konvenčním systému nebyla ovlivněna různorodostí krajiny a dosahovala vyššího potenciálu v homogenních podmínkách. Zjednodušením krajinné různorodosti (až na 100 %) se potvrdilo snížení druhové bohatosti rostlin o 16 %, pokryvnosti o 14 % v organickém systému, u polí v konvenčním sytému došlo ke snížení o 33 % a 5,5 % respektive. Pro hnízdící ptáky znamenalo zjednodušení krajiny snížení druhové bohatosti a abundance o 34 % a 32 % v organickém systému a 45,5 % a 39 % v konvenčním režimu. Brouci se vyskytovali více ve zjednodušené krajině a nebyli ovlivněni režimem hospodaření. Tato evropská studie ukazuje, že ekologický systém hospodaření ovlivňuje biodiverzitu rostlin a ptáků na všech úrovních krajinné různorodosti, pouze potenciál biologické ochrany se zvyšuje se zvyšující se heterogenitou krajiny. Fakt, že ekologický režim hospodaření a krajinná pestrost se liší ve svém vlivu na biodiverzitu a potenciál biologické ochrany ukazuje na to, že agroenvironmentálních opatření vytvářená za účelem zachování biodiverzity nemusí vždy plnit požadovaný účel. Tato zjištění je nutné brát v úvahu a řídit se jimi při tvorbě nových agroenvironmentálních schémat na lokální/regionální úrovni.

Grafické přílohy: 
Vliv ekologického zemědělství a různorodosti krajiny na zemědělskou biodiverzitu a potenciál biologické ochrany – evropská studie
Vliv ekologického zemědělství a různorodosti krajiny na zemědělskou biodiverzitu a potenciál biologické ochrany – evropská studie
Vliv ekologického zemědělství a různorodosti krajiny na zemědělskou biodiverzitu a potenciál biologické ochrany – evropská studie
Zdroj: 
Winqvist C., Bengtsson J., Aavik T., Berendse F., Clement L.W, Eggers S., Fischer CH., Flohre A., Geiger F., Liira J., Pärt T., Thies C., Tscharntke T., Weisser W.W., Bommarco R. 2011: Mixed effects of organic farming and landscape complexity on farmland biodiversity and biological control potential across Europe. Journal of Applied Ecology 48: 570-579.
Zadal: 
Štěpka Radová