Vliv intenzivního vysazování nepůvodních ryb na paedomorfní formu čolků v evropských jezerech

V celosvětovém měřítku jsou populace obojživelníků ohroženy zejména změnami v krajině vedoucími k destrukci původních habitatů nebo  kontaminace chemikáliemi,  k snižování velikostí populací ale přispívá také introdukce nepůvodních druhů (predátoři, konkurenti). Míra ohrožení závisí zejména na schopnosti druhu přežít nepříznivé podmínky a poté obnovit původní populace. Obnova populací je problematická zejména u druhů, u kterých se v menší části populace objevují vzácné alely určující specifické rysy daných jedinců.
U dvou evropských druhů čolků - čolka horského (Triturus alpestris) a čolka hranatého (Triturus helveticus) se vyskytují dvě varianty dospělých jedinců- metamorfovaní, schopní využívat vodní i suchozemské prostředí a paedomorfní, kteří si zachovávají larvální znaky (žábry), a proto využívají pouze vodní prostředí.
Peadomorfní jedinci se vyskytují pouze v některých populacích a tvoří maximálně 50% jedinců.
Obě varianty mohou být ohroženy vysazováním nepůvodních druhů ryb do jezer, kde se čolci vyskytují.
Studie 22 populací po celé Evropě odhalila vymizení paedomorfních jedinců čolků a snížení počtu metamorfovaných jedinců v jezerech, kde došlo k vysazení nepůvodních druhů ryb. Tyto ryby (většinou lososovití nebo okrasné ryby typu karas zlatý) fungují jako predátoři čolků, konzumují vajíčka  larvální stadia a i dospělé paedomorfní jedince, kteří se na rozdíl od metamorfovaných vyskytují pouze ve volné vodě.

Využitelné výstupy: 

Vysazování ryb je v Evropě běžnou záležitostí. Při využívání jezer přírodního typu by bylo ale vhodné provést předběžný průzkum nejen původní ichtyofauny, ale také společenstev obojživelníků a to nejen v místě vysazování, ale také v okolních vodách. Populace obojživelníků v blízkém okolí mohou napomoci znovuobnovení populací zasažených vysazováním ryb. V případě výskytu paedomorfních jedinců je dobré zvážit míru vysazování nepůvodních druhů, protože se jedná o poměrně vzácnou alelu a populace takovýchto jedinců je velmi těžké znovu obnovit, vymizení genetické diverzity je většinou nevratné.

Zdroj: 
Denoel M., Dzukic G., Kalenic M.L. 2005. Effects of widespread fish introductions on paedomorphic newts in Europe. Conservation Biology 19: 162-170.
Zadal: 
MarketaMrkvova