Vliv pokusného odstranění ornice na vegetaci Panonských slaných stepí

Ornice byla odstraněna v malém měřítku na slaných stepích Kamenínskeho Slaninska a byl sledován vliv tohoto zásahu na druhové bohatství a výskyt halofytů. Odstranění ornice bylo provedeno na třech typech vegetace lišících se salinitou půdy a pokus probíhal tři roky. Došlo k poklesu druhového bohatství a na dvou vegetačních typech s větší salinitou půdy se zvýšil podíl halofytů, ale kromě vegetačního typu s největší salinitou půdy byla tato změna dočasná. Pokud není dostatečná salinita půdy, je k ekologické obnově slaniska potřeba odstranění ornice kombinovat s jiným zásahem.

Využitelné výstupy: 

Národní přírodní rezervace Kamenínske Slanisko je oblast na jihozápadě Slovenska, kde se vyskytují panonská slaniska. Od padesátých let zde však dochází ke snižování salinity půdy a živin v půdě, které mění druhové zastoupení vegetace a zejména snižuje množství slanomilných rostlin. Odstranění vrchní vrstvy půdy by mohla být vhodná metoda k ekologické obnově slaniska a výhodou této metody je také, že neovlivní tak velkou oblast krajiny jako jiné metody (například změny ve vodohospodářské správě).
Byly vytvořeny čtyři čtverce (2 x 1 metr) na třech typech vegetace a z půlky každého čtverce byla odstraněna ornice. Pokus probíhal v letech 2008 až 2010 a každý rok byl odebrán vzorek půdy a bylo zaznamenáno množství druhů cévních rostlin, množství halofytů a procentuální zastoupení halofytů ze všech zaznamenaných druhů. Vegetační typy byly vybrány podle odlišné salinity půdy a pojmenované podle nejvíce charakteristického druhu rostlin:
1. ARSA – podle druhu Artemisia santonicum, nejslanější půda, největší podíl halofytů
2. FEPS – podle druhu Festuca pseudovina, středně slaná půda
3. AREL – podle druhu Arrhenatherum elatius, málo slaná půda, hodně rurální druhů
Na všech typech vegetace došlo první rok po odstranění ornice k poklesu druhové bohatosti a jen u typu FEPS byl zaznamenán druhý rok narůst počtu druhů, vyrovnávající se téměř původním hodnotám. I když se celkový počet halofytů nezměnil, u typu ARSA byl nalezen větší podíl halofytů a byl zaznamenán i výskyt druhu Camphorosma annua, který je indikátorem velmi slaných habitatů. U typu AREL byla první rok zjištěna tendence k vyššímu výskytu ruderálních druhů, ale následující rok nebyl v druhovém složení žádný trend.
Salinita půdy byla důležitým prvkem v tomto pokusu, protože jen u vegetačního typu s největší salinitou půdy došlo k zvětšení podílu halofytů a ta změna byla dlouhodobá. Proto autoři doporučují při ekologické obnově slaniska použít kromě odstranění ornice i jiného zásahu – například pastvy.

Grafické přílohy: 
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Zdroj: 
Melečková Z., Galvánek D., Dítě D., Eliáš Jr. P. 2013: Effect of experimental top soil removal on vegetation of Pannonian salt steppes. Central European Journal of Biology 8: 1204-2015
Zadal: 
Michala Zelenková