Výběr prostředí rysem v člověkem pozměněném prostředí

Rys ostrovid (Lynx lynx) je často označován za šelmu, která je citlivá na zásahy člověka ve svém životním prostředí. V evropském prostředí, v němž dominuje člověkem modifikovaná krajina, je ale jeho zapojení do ekosystému podmíněno určitou mírou přizpůsobivosti. Mezinárodní tým biologů sledoval pohybovou aktivitu rysů s cílem detailně zhodnotit, jak modifikace prostředí ovlivňuje jednotlivé prvky jeho chování. Zřejmě nejzajímavějším výsledkem je, že kromě člověkem nejvíce ovlivněných biotopů se jedinci vyhýbají i oblastem, které jsou přetvořeny nejméně.

Využitelné výstupy: 
 • Autoři v letech 2008 až 2013 telemetricky sledovali 19 jedinců rysa v jihovýchodním Norsku, na území zahrnujícím také nejosídlenější oblasti včetně aglomerace Osla. Oblast zahrnuje gradient prostředí od zemědělské krajiny až po lesní oblasti.
 • Průměrná velikost domovského okrsku byla pro samice 912±485 km2, pro samce 535±481 km2.
 • Výběr prostředí nebyl náhodný, rysi se vyskytovali pravděpodobněji v prostředí se střední úrovní modifikace.
 • Sledované aktivity (odpočinek, pohyb, místa lovu) vykazovaly stejný vzorec v podobně člověkem modifikovaném prostředí.
 • Všechny typy chování byly nejčastěji zaznamenány ve strukturálně komplexnějším (rugged) prostředí.
 • Byly zjištěny některé rozdíly v chování mezi pohlavími – samice častěji odpočívají ve vyšších nadmořských výškách, samci v nižších.
 • V případě prostředí s menší úrovní modifikace loví rysi častěji v nižší nadmořské výšce, v případě vyšší úrovně modifikace se tato aktivita přesunuje výš.
 • V nižších nadmořských výškách obývají jedinci spíše lesní biotopy a biotopy s nízkou mírou modifikace.
 • Nezbytnou součástí jakéhokoliv domovského okrsku jsou fragmenty lesního biotopu.
 • Odpočinek byl nejčastěji pozorován v oblastech se střední úrovní modifikace, lov pak v oblastech s rostoucí hustotou lesních biotopů a modifikace.
 • Výsledky ukazují schopnost rysa přizpůsobit se určité úrovni modifikace prostředí.
Grafické přílohy: 
Výběr prostředí rysem v člověkem pozměněném prostředí
Výběr prostředí rysem v člověkem pozměněném prostředí
Výběr prostředí rysem v člověkem pozměněném prostředí
Výběr prostředí rysem v člověkem pozměněném prostředí
Výběr prostředí rysem v člověkem pozměněném prostředí
Zdroj: 
Bouyer, Y., San Martin, G., Poncin, P., Beudels-Jamar, R. C., Odden, J., & Linnell, J. D. (2015). Eurasian lynx habitat selection in human-modified landscape in Norway: Effects of different human habitat modifications and behavioral states. Biological Conservation, 191, 291-299.
Zadal: 
Kateřina Kucírková