Výsledky adaptivního managementu a agro-environmentálních schémat pro strnady luční

„Ozeleňovací“ snahy EU v oblasti zemědělství stály od osmdesátých let nemálo peněz, bohužel výsledné dopady na biodiverzitu neodpovídaly vynaloženým nákladům. Dodnes existovalo jen málo případových studií, které by dokládaly efektivnost užitých schémat, a neexistoval příliš důkladný monitoring, potvrzující celkové pozitivní dopady.
Studie shrnuje výsledky sedmiletého výzkumu, odehrávajícího se na 71 farmách ve Skotsku. Cílem bylo srovnání přínosu dvou programů AES (Agri-Environment Schemes). AES můžeme chápat jako systém opatření, která vznikla na popud úbytku volně žijících druhů kulturní krajiny, v důsledku intenzifikace zemědělství. Prvním realizovaným programem, který probíhal mezi lety 2001-2006 byl RSS (Rural Stewardship Scheme), který nabízel dobrovolníkům z řad farmářů 33 variant managementových opatření. Druhým byl FBL (Farmland Bird Lifeline), zacílený mimo jiné i přímo na početní přírůstky dosud kolísající populace strnadů lučních (Emberiza calandra).

Využitelné výstupy: 
  • Přítomnost skřivanů lučních byla zaznamenána na 63 farmách (z celkového počtu 71). Jejich početnost na jednotlivých lokalitách byla mezi jedním až 46 exempláři.
  • Soubor opatření, charakterizovaných programem RSS se projevoval meziročním poklesem průměrné hustoty teritoria bránících samců o 14,5 %, a v případě farem realizujících program FBL zvýšením o 5,6 %.
  • AES programy, zaměřené na jedno sezónní vynechání seče travin (v Aberdeenshire, Inverness a Moray) nevykazovaly žádný průkazný výsledek, ovlivňující trend populace strnadů (pokles o 2-3%), zato ale byl prokázán pozitivní vliv opožděné seče travin (zvýšení o 6,3 %).
  • V lokalitách Fife a Angus (zařazených do FBL) byl pozorován nárůst populace o 17,8 % na farmách, které nabídly ptactvu možnost potravy. Na farmách, které tuto možnost nenabízely, došlo k poklesu populace o 33,6 %.
  • V průběhu sedmi let se na farmách, realizujících opatření jednoho z programů AES podařilo zastavit pokles ptačích populací. Management na farmách, které neaplikovaly žádné ze zásad programů AES, se projevil průměrným ročním poklesem početnosti strnadů o 14,5 %.
  • Opatření FBL by mohla být vyhovující pro více jak ¾ skotské populace strnadů lučních, ale aplikována byla jen na necelých 24 %.
Grafické přílohy: 
Výsledky adaptivního managementu a agro-environmentálních schémat pro strnady luční
Výsledky adaptivního managementu a agro-environmentálních schémat pro strnady luční
Výsledky adaptivního managementu a agro-environmentálních schémat pro strnady luční
Výsledky adaptivního managementu a agro-environmentálních schémat pro strnady luční
Zdroj: 
Perkins J.A., Maggs E.H., Watson A., Wilso J.D. 2011: Adaptive management and targeting of agrienvironment schemes does benefit biodiversity: a case study of the corn bunting Emberiza calandra, Journal of Applied Ecology 48: 514-522.
Zadal: 
Radomír Dohnal