Využívání krajiny a perlorodka říční

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) patří na celém území Evropy k ohroženým druhům měkkýšů. Život jí komplikují zejména vysoké znečištění vodních toků a změny ve složení rybích společenstev. V současnosti je již naprostá většina toků ovlivněna způsobem obhospodařování krajiny. Švédští autoři se v článku zaměřili na sledování faktorů, na které by měl být při obnově populací perlorodek kladen důraz. Sledovali vztah úspěšnosti rozmnožování, charakteristik krajiny v okolí vodotečí a chemizmu vody. Výsledky ukazují, že řada aktivit v lese dokáže negativně ovlivnit jak rozmnožování perlorodek, tak i některé části životního cyklu jejího hostitele – pstruha obecného.

Využitelné výstupy: 
  • Vliv na perlorodky je dvojí, a to jak přímý, tak i nepřímý přes hostitelský druh.
  • Rozmnožování perlorodek i denzita pstruha byly negativně ovlivněny množstvím lesních holin na březích vodotečí.
  • Rozmnožování perlorodek bylo negativně ovlivněno barvou vody (čím tmavší, tím horší) a úrovní zákalu.
  • Pozitivní vliv na rozmnožování perlorodek i na populace pstruha má vysoký podíl rybníků na vodotečích, které pravděpodobně snižují zákal.
  • Byl nalezen pozitivní vztah mezi podílem listnatých lesů v okolí vodotečí a denzitou pstruha.
  • Výsledky ukazují, že pro ochranu perlorodek říčních je třeba upravit způsoby hospodaření v lesích v okolí lokalit výskytu. Cílem ochrany nemůže být pouze přímá ochrana perlorodky, specifický přístup vyžaduje také její hostitelský druh – pstruh obecný.
Grafické přílohy: 
Využívání krajiny a perlorodka říční
Využívání krajiny a perlorodka říční
Využívání krajiny a perlorodka říční
Využívání krajiny a perlorodka říční
Využívání krajiny a perlorodka říční
Zdroj: 
Österling, M., & Högberg, J. O. (2014). The impact of land use on the mussel Margaritifera margaritifera and its host fish Salmo trutta. Hydrobiologia, 735(1), 213-220.
Zadal: 
Kateřina Kucírková