Vztah biogeografické historie a ohrožení evropských obojživelníků

Genetická diverzita populací, která výrazně ovlivňuje jejich adaptační potenciál, je v posledních desetiletích výrazně narušována fragmentací a destrukcí prostředí antropogenními vlivy. V kontextu ochrany přírody je ale obvykle hodnoceno jen lokální měřítko, zatímco málokdy je bráno v potaz i kontinentální měřítko genetické diverzity. Autoři článku hodnotili riziko ohrožení 18 druhů evropských obojživelníků ve vztahu k jejich biogeografické historii po poslední době ledové. Výsledky ukázaly, že se vzdáleností od glaciálních refugií během ledových dob výrazně narůstá riziko ohrožení druhu jako důsledek přirozené nižší genetické variability populací.

Využitelné výstupy: 
  • U většiny druhů byly ohroženější populace mimo než uvnitř jejich glaciálních refugií.
  • Tento výsledek je navíc nejznatelnější u evropsky nejohrožených druhů: ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis), ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita), kuněk rodu Bombina, skokana štíhlého (Rana dalmatina), blatničky západoevropské (Pelodytes punctatus), rosničky zelené (Hyla arborea), čolka velkého (Triturus cristatus) a mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).
  • Riziko ohrožení navíc roste se vzdáleností od glaciálního refugia.
  • Je zajímavé, že tento efekt je nejvíce patrný v zemích, v nichž se používají pesticidy ve velkém množství (signifikantně významná interakce).
  • Dalším významným prediktorem ohroženosti je hustota lidského osídlení.
  • Na druhou stranu země, oblast, používané pesticidy nebo hnojiva sama o sobě nevysvětlují stupeň ohroženosti druhů.
  • Výsledky ukazují na jednu z možných přirozených příčin ohrožení druhů v okrajových částech areálů, na jejichž existenci by měl být dáván při plánování ochrany zřetel.
Grafické přílohy: 
Vztah biogeografické historie a ohrožení evropských obojživelníků
Vztah biogeografické historie a ohrožení evropských obojživelníků
Vztah biogeografické historie a ohrožení evropských obojživelníků
Zdroj: 
Dufresnes, C., & Perrin, N. (2015). Effect of biogeographic history on population vulnerability in European amphibians. Conservation Biology, Volume 29, No. 4, 1235–1241.
Zadal: 
Michal Berec