Akvakultury a Natura 2000

Souhrn: 

Evropská komise vydala v roce 2012 pokyny k provozu akvakultur v rámci soustavy Natura 2000. Tato příručka vysvětluje, jak nejlépe zajistit, aby činnosti související s akvakulturami byly v souladu s právními předpisy EU a zejména ustanoveními zaměřenými na ochranu přírody. Zdůrazňuje význam akvakultury při produkci potravin a zdůrazňuje klíčovou roli sítě Natura 2000 v dosahování cílů politiky EU pro ochranu biologické rozmanitosti. Uvedené zásady jsou zaměřeny na provádění ustanovení respektující povinnost posouzení podle směrnice o stanovištích. Jedná se o nástroj pro zvýšení porozumění mezi hospodařícími subjekty, orgány veřejné správy včetně orgánů ochrany přírody. Měl by umožnit navržení udržitelných akvakultur, které splňují jejich produkční cíle při současném zachování ekologické hodnoty soustavy Natura 2000.

Komentář: 

Příručka "Akvakultury a Natura 2000 - Udržitelné činnosti v oblasti akvakultury v kontextu soustavy Natura 2000" popisuje mimo jiné také politický kontext rozvoje akvakultury a biodiverzity v Evropě. Vysvětluje, jak by měla být rizika vlivů na přírodu posuzována případ od případu a jak mohou být minimalizovaná. Je zde uvedena řada případových studií s příklady dobré praxe ukazující, že udržitelný rozvoj akvakultur může být v souladu s ochranou přírody. Pokyny zdůrazňují přínosy strategického plánování, přičemž požadavky na ochranu přírody a rozvoj akvakultury bere v úvahu integrovaným způsobem v rané fázi plánovacího procesu. Příručka za tímto účelem poskytuje návod k požadovaným postupům posuzování s příslušnými příklady a praktickými doporučeními.
Dokument je možno v našich podmínkách v obecné rovině použít při argumentaci při případných konfliktech ochrany přírody a rybníkářství.

Dokument: 
Zadal: 
Jan Dušek