„Cocooning“ alternativní metoda rybářského managementu

Souhrn: 

Inkubace rybích jiker ve specializovaných zařízeních má již v rybářství dlouholetou tradici. Z nedalekého Rakouska přichází Georg Holzer s novou metodou inkubace jiker litofilních druhů ryb ve speciálních schránkách umístěných v říčním korytě toku. V níže přiloženém článku Georg Holzer popisuje tuto metodu inkubace zvanou „Cocooning“ od jejího vzniku, přes metody na jejichž základech byla vyvinuta, až po samotné fungování inkubačních schránek (tzv. „Cocoon“) v praxi. V článku jsou popsány úspěšně inkubované rybí druhy a podmínky prostředí, ve kterých byla metoda vyzkoušena. Úspěšnost této metody uplatněné v ideálních podmínkách se může pohybovat až kolem 85 %, uvádí G. Holzer. Úspěšnost inkubace je samozřejmě závislá na prostředí, ve kterém probíhá vývoj jiker, na genetické kvalitě inkubovaného materiálu a samozřejmě na zkušenostech odborně způsobilé osoby zajišťující proces inkubace.

Komentář: 

Tento způsob inkubace rybích jiker by mohl být vhodnou metodou uplatněnou v rybářském managementu pro podporu a obnovu autochtonních rybích populací zájmových druhů. Metoda by mohla být u nás dobrou alternativou pro inkubaci jiker pstruha obecného či lipana podhorního, za předpokladu využití genetického materiálu z lokálních populací pro jejich podporu. Díky nízkým nákladům spojených s výrobou inkubačních boxů a jejich údržbou, může tato metoda částečně nahradit také umělé líhně. Tento způsob může být vhodným řešením pro udržení či rozvoj rybích populací na tocích, kde byly vlivem úpravy koryta toku zničeny místa sloužící jako trdliště pro litofilní druhy ryb. Díky vývoji oplodněné jikry a následně i rybí larvy v přirozeném prostředí, je zachován přirozený vliv okolních podmínek na organismus a díky přírodnímu výběru jsou takto v životaschopné populaci zachovány lokální adaptace. Klíčovou roli může tento způsob inkubace hrát také při vývoji jiker lososa obecného a vzniku tzv. „homingu“.
V ČR je tato metoda inkubování jiker nově uplatněna v NP České Švýcarsko. Metoda je zde využita pro podporu snižujících se populací lipana podhorního a také v programu repatriace lososa obecného do řeky Kamenice.

Zadal: 
Jiří Křesina