Divočina v Natuře 2000

Souhrn: 

Natura 2000 v obecné rovině není soustavou přísně chráněných oblastí, kde by měly být vyloučeny ekonomické aktivity. Proto pro většinu území soustavy Natura 2000 není divočina vhodnou formou hospodaření. Nicméně ve specifických případech může být zajištění podmínek divočiny nejvhodnějším nebo dokonce nezbytným přístupem, který umožní evropsky významným druhům a typům přírodních stanovišť zachování nebo obnovu příznivého stavu z hlediska ochrany, což je cílem směrnice o stanovištích.

Komentář: 

Účelem dokumentu Evropské komise je napomoci hospodaření v územích Natura 2000, kde je cílem zachování divočiny. Představen je výběr metod hospodaření založených na nezasahování spojený s prezentací současných poznatků. Při pohledu na různé vlastnosti divočiny si klade za cíl objasnit význam divočiny pro naplňování směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích, při zohlednění dalších
právních povinností.
Cílem dokumentu je také vyjasnit a napravit nedorozumění při aplikaci konceptu divočiny. Je určen všem, kdo se zabývají hospodařením v oblastech, kde může být využito principů nezasahování.

Zadal: 
Jan Dušek