Příručka péče o biotopy plazů

Souhrn: 

Příručka Reptile Habitat Management Handbook shrnuje současné znalosti o výskytu a ekologii plazů ve Velké Británii se zaměřením na jejich praktickou ochranu. Příručka je určená především pro osoby zodpovědné za péči o chráněná území. Vzhledem k tomu, že je rozšíření plazů ostrůvkovité, je kladen důraz na zajištění spojitosti mezi jednotlivými lokalitami. Biotopy pro plazy musí zajišťovat vhodnou vegetační strukturu, dostatek potravy a úkrytů před nepřízní počasí. Nároky jednotlivých druhů mohou být často protichůdné. V příručce je popsáno řešení možných takovýchto konfliktů. Je zde komentován přehled nejčastějších typů péče o biotopy (kosení, pastva, vyřezávání křovin). Specifická kapitola je věnována tvorbě vhodných prvků pro plazy - úkrytů, líhnišť, zimovišť. Příručka rovněž  doporučuje jak zohlednit požadavky na ochranu plazů mimo chráněná území v zemědělství, lesnictví, dopravě atp. Pozornost je věnována i osvětě a výzkumným a monitorovacím metodám.

Komentář: 

Příručka může být vzhledem ke svému důrazu na praktické aspekty ochrany plazů inspirací i pro ochranu plazů v ČR, i když řada zkušeností a poznatků je kvůli odlišným podmínkám nepřenositelných. Např. zkušenosti s tvorbou a obohacováním stanovišť o líhniště, zimoviště a ploch ke slunění mohou být příkladem pro uskutečňování obdobných opatření  i u nás.

Dokument: 
Zadal: 
Jiří Pokorný