Rozvoj větrné energetiky a Natura 2000

Souhrn: 

Zatímco v obecné rovině větrná energie nepředstavuje pro volně žijící živočichy významnou hrozbu, mohou mít špatně umístěné větrné elektrárny negativní dopad na zranitelné druhy i stanoviště. To je důvod, proč Evropská komise v roce 2011 zveřejnila příručku pro rozvoj větrné energetiky v chráněných územích. Tyto pokyny se použijí pro ochranu soustavy Natura 2000, která je základním kamenem politiky EU v oblasti biologické rozmanitosti a klíčovým nástrojem k dosažení cíle EU zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti do roku 2020. Větrná energie hraje důležitou úlohu při plnění cíle EU pro dosažení 20% energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v Evropě do roku 2020, a její využití v územích Natura 2000 není automaticky vyloučeno. Ale její rozvoj je třeba posuzovat případ od případu. Příručka by měla umožnit členským státům zpřehlednění situace pro možné investice do větrné energie v souladu s požadavky ochrany soustavy Natura 2000. Cílem je zajištění využití energie z obnovitelných zdrojů při plném respektování právních předpisů EU o ochraně přírody.

Komentář: 

Evropská unie si dala za cíl získat do roku 2020 20% své spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a větrná energie by měla významně přispět k dosažení tohoto cíle. Větrná energie také pomáhá výrazně snížit emise skleníkových plynů a emisí látek znečišťujících ovzduší, v roce 2009 představovala 4,8% celkové spotřeby elektřiny v EU. Očekává se, že se výkon do roku 2020 ztrojnásobí. Naproti tomu Natura 2000 s téměř 26 000 lokalitami pokrývá téměř 18% rozlohy EU. Natura 2000 není systémem striktně chráněných přírodních rezervací, kde jsou veškeré lidské činnosti vyloučeny. Veškeré investice ale musí být udržitelné, a to jak ekologicky a ekonomicky.
Rozvoj větrné energetiky se stále významně dotýká i ochrany lokalit soustavy Natura 2000 v České republice.

Dokument: 
Zadal: 
Jan Dušek