Využití přechodů přes dálnice a rychlostní silnice bezobratlými a obratlovci

Souhrn: 

V této studii zkoumali autoři využívání různých typů přechodů (nadchody, viadukty, propustky) bezobratlými a obratlovci. S několika výjimkami využívaly všechny druhy alespoň široké nadchody nebo podchody. To se týká zejména středně velkých a velkých druhů savců, kteří přednostně využívali zelené mosty a viadukty.. Podchody pro velké savce a objekty pro malé savce byly využívány jen do určité míry, ačkoliv byly účelově vystavěny pro tyto druhy. Využívání propustků středně velkým druhy savců (jezevec, liška, kuny) je známo. Druhy létajícího hmyzu (denní motýli, vřetenušky) vykazovaly preferenci pro nadchody při překonávání silnic v porovnání s přilehlými úseky silnic. Zemní brouci, rovnokřídlí, pavouci, myši a rejsci a netopýři mohou účinně využívat zelené mosty, pokud se zde vyskytují druhově specifické prvky a obzvláště pokud jsou tyto prvky propojeny s odpovídajícími biotopy v blízkosti silnice. Ptáci vázaní na stromy překonávali dálnici častěji nad zelenými mosty než nad ostatními úseky dálnice. U zelených mostů měla pozitivní vliv na využívání mostů zejména šířka mostu a jeho věk, v menší míře poloha lokality. Oproti tomu, zvýšený zápoj, dopravní hluk, štěrkové cesty, intenzita lidského využívání a blízké budovy snižovaly využívání mostů pro přechod živočichů. Pro účinné využívání přechodů je důležité vybrat správné cílové druhy, vytvořit takové biotopové struktury na, pod a v blízkosti přechodu, které splňují požadavky na biotop cílových druhů a minimalizovat pokud možno lidskou disturbanci.

Komentář: 

V této studii zkoumali autoři využívání různých typů přechodů (nadchody, viadukty, propustky) bezobratlými a obratlovci. Údaje pocházejí z Německa, Nizozemska, Francie a Švýcarska ze dvou období – před, během a po výstavbě dálnice B31 nová (1991 – 1996) a znovu vyhodnocení přechodů na B31 a navazujících dálnic a rychlostních silnic z let 2003 – 2006. Studie zahrnuje 20 zelených mostů, 10 viaduktů, 7 podchodů pro velké savce, 6 propustků a 20 podchodů pro drobné savce.
Přechody se lišily značně v šířce (1 – 200 m) a stáří (3 – 16 let). S několika výjimkami využívaly všechny druhy alespoň široké nadchody nebo podchody. To se týká zejména středně velkých a velkých druhů savců, kteří přednostně využívali zelené mosty a viadukty. Široké nadchody a podchody umožňují migraci i méně mobilním druhům. Podchody pro velké savce a objekty pro malé savce byly využívány jen do určité míry, ačkoliv byly účelově vystavěny pro tyto druhy. Na druhou stranu, využívání všech podchodů, včetně těch, které nebyly určeny primárně pro živočichy, ukazuje, že savčí predátoři (liška, jezevec, kuny, vydra) nemají problém překonat ani užší a delší podchody. Oproti tomu, pozoruhodné bylo nízké využívání podchodů kopytníky. Využívání propustků středně velkým druhy savců (jezevec, liška, kuny) je známo. V některých případech může být nízké využívání přechodů způsobeno špatným designem (zaplavení, nedostatek naváděcích prvků).  Druhy létajícího hmyzu (denní motýli, vřetenušky) vykazovaly preferenci pro nadchody při překonávání silnic v porovnání s přilehlými úseky silnic. Zemní brouci, rovnokřídlí, pavouci, myši a rejsci a netopýři mohou účinně využívat zelené mosty, pokud se zde vyskytují druhově specifické prvky a obzvláště pokud jsou tyto prvky propojeny s odpovídajícími biotopy v blízkosti silnice. Na většině zelených mostů bylo nalezeno méně druhů těchto skupin než v okolí. Vysvětlením je, že zelené mosty postrádají důležité biotopové prvky jako jsou úkryty a vhodná mikrostanoviště. Ptáci vázaní na stromy překonávali dálnici častěji nad zelenými mosty než nad ostatními úseky dálnice. Více překračovaly nadchody druhy, které upřednostňují otevřená stanoviště, a to dokonce i pokud se vyskytovaly uvnitř lesů. U zelených mostů měla pozitivní vliv na využívání mostů zejména šířka mostu a jeho věk, v menší míře poloha lokality. Vyšší využívání nadchodů s vyšším věkem může být dáno jednak postupující sukcesí, jednak zvyknutím si na nadchod. Oproti tomu, zvýšený zápoj, dopravní hluk, štěrkové cesty, intenzita lidského využívání a blízké budovy snižovaly využívání mostů pro přechod živočichů. Pro účinné využívání přechodů je důležité vybrat správné cílové druhy, vytvořit takové biotopové struktury na, pod a v blízkosti přechodu, které splňují požadavky na biotop cílových druhů a minimalizovat pokud možno lidskou disturbanci. Cílové druhy by měly být druhy s aktivní schopností rozptylu, ale které jsou omezeny v pohybu bariérovým vlivem dálnice.

Dokument: 
Zadal: 
Jiří Pokorný