Zvyšování produkce energetické kukuřice vede k redukci diverzity ptáků

Produkce zemědělských plodin, jako jsou řepka olejka nebo kukuřice, jejichž cílem je získávání alternativních forem paliv ke klasickým fosilním palivům, vede k výrazným změnám ve využívání zemědělské krajiny. S tím je ale také obvykle spojen znatelný úbytek biodiverzity v takové krajině. Němečtí biologové v tomto článku předpovídají, že pokud dojde k plánovanému navyšování produkce těchto plodin, povede to k úbytku diverzity ptáků vázaných na zemědělskou krajinu.

Využitelné výstupy: 
  • Plocha pro současnou produkci energetické kukuřice v Německu dosahuje 2,6 miliónů hektarů.
  • V plánu na podporu obnovitelných zdrojů energie v Německu se počítá s nárůstem plochy pro energetickou kukuřici na 2,9 miliónů hektarů v roce 2020, 3,6 miliónů hektarů v roce 2035 a 4,3 miliónů hektarů v roce 2050.
  • Autoři modelovali výskyt 9 z 10 indikačních druhů ptáků zemědělské krajiny (luňák červený, sýček obecný, čejka chocholatá, skřivan polní, skřivan lesní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, strnad luční a strnad obecný) s výhledem na změny ve složení pěstovaných zemědělských plodin do roku 2050.
  • Podle jejich předpokladů dojde do roku 2050 v Německu ke snížení plochy ozimých odrůd obilnin z 14,1 % na 11,5 % plochy, u pastvin a luk ze 17,4 % na 15,7 % plochy. Naopak rozloha plochy energetické kukuřice vzroste ze 4,9 % na 10,3 %.
  • Tyto změny povedou podle jednoho modelu ke snížení celkového počtu všech devíti sledovaných druhů o 8,9 %, což v absolutních číslech představuje 0,38 miliónu hnízdících párů, podle druhého modelu dokonce o 9,7 % (0,42 miliónu hnízdících párů).
  • Nejvýraznější pokles je předpovídán u strnada lučního (více než 25 %), 10-15 % pak u skřivana polního, skřivana lesního, ťuhýka obecného a bramborníčka hnědého.
  • Zvýšení početnosti čeká podle modelu sýčka obecného a čejku chocholatou (cca 15 %).
Grafické přílohy: 
Zvyšování produkce energetické kukuřice vede k redukci diverzity ptáků
Zvyšování produkce energetické kukuřice vede k redukci diverzity ptáků
Zvyšování produkce energetické kukuřice vede k redukci diverzity ptáků
Zvyšování produkce energetické kukuřice vede k redukci diverzity ptáků
Zdroj: 
Sauerbrei, R., Ekschmitt, K., Wolters, V., & Gottschalk, T. K. (2014). Increased energy maize production reduces farmland bird diversity. GCB Bioenergy, 6(3), 265-274.
Zadal: 
Michal Berec